Fluxon Tools

Algemene Voorwaarden :

Algemene Voorwaarden :

 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen.

2. Prijzen of voorwaarden die onze afgevaardigden toestaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van
onze firma.

3. De geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaandelijke akkoord. De
terugnamekosten zijn steeds ten laste van de koper, tenzij zij het gevolg zijn van een vergissing van onze
diensten. De goederen worden vervoerd op risico van de klant zelfs indien ze franco geleverd worden.

4. De facturen zijn betaalbaar middels overschrijving op de bankrekening van Toolsmate BV : BE35751211110537.

5. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden
met verwijlinteresten à rato van 1 % per maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het
factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10 % verhoogd worden ten titel van forfaitaire
schadeloosstelling, en dit met een minimum van €25,00. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat
andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, en dit
zonder ingebrekestelling.

6. In geval van laattijdige betaling van facturen behouden we ons het recht alle prestaties te staken.

A. De conformiteit van de levering dient bij levering door de cliënt te worden gecontroleerd. Eventuele klachten
dienen uiterlijk 5 dagen na levering bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.
B. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de cliënt te worden ingesteld binnen de
twee maanden na het ontstaan van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering onontvankelijk is. Deze
vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de 6 maanden na levering.
C. Wanneer door de medecontractant of derden herstellingen worden uitgevoerd aan de door ons geleverde
goederen vervalt onze verantwoordelijkheid.

7. De eventuele vooropgestelde leveringstermijn geldt slechts ten titel van inlichting. Laattijdige levering geeft de
medecontractant geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de overeenkomst te ontbinden.

8. In geval van contractuele of buitencontractuele fout is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag van de
bestelling. Geen andere gevolgschade van de cliënt of van een derde komt in aanmerking voor vergoeding. In
geval van betwisting is enkel de rechtbank van Ieper (B) bevoegd. Alle geleverde goederen en de eventueel uit
voortvloeiende opbrengsten blijven eigendom van Toolsmate.be tot integrale betaling van de betreffende
factuur.

9. Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. Toolsmate BV accepteert
geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de
gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen. De eventueel mondelinge of
schriftelijke instructies zijn, voor zover van toepassing, bedoeld om algemene richtlijnen te bieden voor het
gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken,
mag u pas aan een project beginnen als u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of
instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd. Het is ons beleid onze
producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen
zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór
gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.
Bijzondere Voorwaarden :

 • A. Wij kunnen enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van de plaats van onze maatschappelijke
  zetel.
  B. In alle andere gevallen van betwisting is de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst is ontstaan of waar
  zij wordt, is of moet worden uitgevoerd of rechtbank van de woonplaats van de cliënt, naar onze keuze, bevoegd.
  Dit geldt tevens in geval van aangenomen wissels.
  C. Deze bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van de Europese Unie
  overeenkomstig het verdrag van 27 september 1968.
 • In geval van wanprestatie uit onze hoofde heeft de cliënt recht op een gemeenrechtelijke schadevergoeding.

Conditions Générales :

1. Seules les conditions présentes régissent les relations contractuelles entre les parties.

2. Les prix ou conditions accordés par nos représentants ne sont contraignants pour l’entreprise Toolsmate BV après
une confirmation écrite.

3. Les marchandises livrées ne peuvent pas être renvoyés sans notre accord préalable. Les frais du retour sont
toujours à la charge de l’acheteur, sauf s’ils résultent d’une erreur de notre part. Si c’est le cas, c’est nous qui le
déterminons et le communicons au client. Les marchandises transportés, sont transportés aux risques et périls du
client, même si elles sont livrées franco.

4. Les factures sont payables par virement bancaire sur le compte bancaire de Toolsmate BV : BE35751211110537.

5. Toute facture non payée à l’échéance sera majorée de plein droit et sans mise en demeure avec des intérêts de
retard au taux de 1% par mois. De plus, en cas de non-paiement à l’échéance, le montant de la facture sera
majoré de 10% de plein droit et sans mise en demeure par le biais d’un montant forfaitaire indemnisation, avec
un minimum de 25,00 €. Le retard de paiement d’une facture entraînera que les autres factures, pour lesquelles
un délai de paiement a été accordé le cas échéant, sont immédiatement exigibles et ce, sans préavis.

6. En cas de retard de paiement des factures, nous nous réservons le droit de suspendre toutes les prestations.

A. La conformité de la livraison doit être vérifiée par le client à la livraison. Toute plainte doit être notifié par lettre
recommandée au plus tard 5 jours après la livraison.
B. Toute réclamation fondée sur les vices cachés doit être intentée par le client dans les deux mois après la
survenance du défaut, faute de quoi la réclamation est irrecevable. Celui-ci en outre, sous peine de déchéance, la
réclamation doit être introduite dans un délai de 6 mois à compter de la livraison.
C. Lorsque des réparations sont effectuées par le cocontractant ou des tiers sur les produits fournis par nous,
notre responsabilité envers les marchandises s’arrête au moment de la réparation.

7. Tout délai de livraison proposé est uniquement à titre informatif. La livraison tardive ne donne pas le droit à une
indemnisation, ni le droit de résilier le contrat par le cocontractant.

8. En cas de faute contractuelle ou extracontractuelle, notre responsabilité est limitée au montant de l’ordre. Aucun
autre dommage consécutif du client ou d’un tiers n’est éligible à une indemnisation. Dans le cas de litige, seul le
tribunal d’Ieper (B) est compétent. Toutes les marchandises livrées et éventuellement les produits qui en sortent
ou en résultent restent la propriété de Toolsmate.be jusqu’au paiement intégral des facture d’achat.

9. Nos produits doivent être utilisés correctement et avec soin pour l’usage auquel ils sont destinés. Toolsmate BV n’accepte aucune responsabilité pour une mauvaise utilisation de nos produits et ne peut pas être tenu
responsable pour les blessures corporelles et les dommages matériels ou immatériels résultant de l’utilisation de l’outils. Une mauvaise utilisation annulera également la garantie. L’éventuel oral ou des instructions écrites, le cas échéant, sont destinées à fournir des conseils généraux sur la façon de l’utilisation d’un outil particulier, et bien que nous nous efforçons de fournir des données exactes, vous ne pouvez pas démarrer un projet si vous n’avez
d’abord pas lu la documentation technique du fabricant (instructions d’atelier ou manuel d’instructions) ou consulté une autorité reconnue comme Autodata. C’est notre politique d’améliorer continuement les produits et
nous nous réservons donc le droit de modifier les spécifications et de changer des pièces sans préavis. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que les outils et les informations sont appropriés.

Conditions spéciales :

A. Notre responsabilité ne pourra être engagée que devant le tribunal du lieu de notre siège social.
B. Dans tous les autres cas de litige, le tribunal du lieu d’origine du contrat ou il est, est ou doit être exécuté ou le
tribunal du lieu de résidence du client, à nous de choisir est compétent. Ceci s’applique également aux lettres de
change acceptées.
C. Cette disposition s’applique également aux contrats avec des ressortissants de l’Union européenne
conformément au traité du 27 septembre 1968.

D. En cas de défaillance de notre part, le client a droit à une indemnisation de droit commun.